Sovittelun kulku

 

Sovittelu on vapaaehtoista

Sovittelualoitteen saatuaan sovittelutoimisto ottaa yhteyttä riidan tai rikoksen osapuoliin ja selvittää heidän halukkuutensa sovitteluun. Asianosaisille kerrotaan sovittelusta ja sen merkityksestä, eri osapuolten asemasta sovittelussa sekä tukipalveluista sovittelun aikana ja sen jälkeen.

Sovittelu edellyttää asianosaisten suostumusta. Asianosaisen ollessa alaikäinen suostumus kysytään paitsi alaikäiseltä itseltään, myös hänen huoltajaltaan tai muulta lailliselta edustajalta. 

Sovittelun vapaaehtoisuuteen kuuluu, että asianosainen voi halutessaan perua suostumuksensa ja keskeyttää sovittelun missä vaiheessa tahansa. Myös sovittelutoimisto voi tehdä päätöksen sovittelun keskeyttämisestä, jos sovittelun aikana käy ilmi, ettei sovittelun jatkamiselle ole edellytyksiä.

 

Sovittelun käynnistyminen

Mikäli sovittelun edellytykset täyttyvät, sovittelutoimiston vastuuhenkilö tekee päätöksen asian ottamisesta sovitteluun. Tämä jälkeen sovittelun järjestäminen ja käytännön toteuttaminen siirtyy kahden tehtävään koulutetun vapaaehtoissovittelijan hoidettavaksi.

Jos sovittelun edellytykset eivät täyty, sovittelutoimiston vastuuhenkilö tekee kielteisen päätöksen sovitteluun ottamisesta. Päätös toimitetaan tiedoksi asianosaisten lisäksi aloitteentekijälle.

 

Sovittelutapaamiset

Sovittelijat sopivat tapaamisista asianosaisten kanssa. Tarvittaessa osapuolet voidaan tavata erikseen ennen yhteistä sovittelutapaamista. Lähisuhdeväkivallan sovitteluprosessiin kuuluu aina erillistapaamiset.

Asianosaisten ohella sovitteluun voivat osallistua tapauksesta riippuen

  • alaikäisen tai vajaavaltaisen huoltaja tai muu edustaja
  • sovittelutoimiston varaama tulkki
  • asianosaisen tukihenkilö tai avustaja

Avustajan tai tukihenkilön mukanaolosta keskustellaan sovittelutoimiston kanssa ennen tapaamista.

Asianosaiset ovat neuvotteluissa aktiivisia ja määrittelevät itse omat tavoitteensa. Tapahtumia käsitellään rakentavassa hengessä toinen toistaan kuunnellen. Sovittelijat auttavat osapuolia käymään tavoitteenmukaista vuoropuhelua ja mikäli sopimus syntyy, sovittelijat auttavat sen laadinnassa. Mahdollinen sovintoratkaisu on osapuolten välinen sopimus, ei sovittelutoimiston päätös tai suositus. Osapuolet allekirjoittavat sopimuksen ja sovittelijat varmentavat sen omalla allekirjoituksellaan.

Sovittelussa voidaan sopia, että sovittelutoimisto seuraa sopimuksen toteutumista. Raha- ja työkorvausten osalta seurannasta sovitaan aina.

 

Sovittelun jälkeen

Sovittelutoimisto lähettää rikosasian sovittelusopimuksen tiedoksi oikeusviranomaisille ja tarvittaessa muulle sovittelualoitteen tekijälle. Mikäli sovittelu keskeytyy tai sopimusta ei synny, lähetetään siitä tieto aloitteentekijälle.

Sovittelutoimisto seuraa sovittelusopimuksen toteutumista, ilmoittaa oikeusviranomaisille sen täyttymisestä ja neuvoo tarvittaessa osapuolia korvausten maksamisessa ja saamisessa.

 

Sovittelun eteneminen