Mitä sovittelu on

Mitä sovittelu on?

Sovittelu on uhrin ja tekijän välinen mahdollisuus käsitellä rikoksella aiheutuneiden fyysisten, psyykkisten ja aineellisten vahinkojen
hyvittämistä ja korvaamista. Lisäksi sovitella voi vähäisiä riita-asioita.

Sovittelussa osapuolet voivat kohdata toisensa luottamuksellisesti puolueettoman sovittelijan välityksellä ja vaikuttaa itse oman asiansa lopputulokseen. Tavoitteena on saada aikaiseksi molempia osapuolia tyydyttävä sopimus.

Sopimus voi koskea vahingonkorvausta tai muita toimenpiteitä, jolla
asiassa päästään keskinäiseen sovintoon. Osapuolet voivat sopia
vahingonkorvauksesta rahana, työnä tai muuna hyvityksenä.

Sovittelu on aina

  • vapaaehtoista
  • luottamuksellista
  • puolueetonta
  • maksutonta

Vapaaehtoisuus sovittelussa tarkoittaa, että sovitteluun osallistuminen
on osapuolille aina vapaaehtoista. Sovittelun voi myös keskeyttää missä vaiheessa hyvänsä, jos osapuoli katsoo, ettei sovittelu etene tavoitteiden mukaisesti.

Luottamuksellisuus tarkoittaa sitä, että sovittelijat ovat vaitiolo-
velvollisia. Sovitteluun sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).

Puolueettomuus tarkoittaa sitä, että sovittelijat toimivat sovittelussa puolueettomasti ja kaikkia osapuolia kunnioittaen.

Sovittelutoiminta on osapuolille maksutonta.